Landmeten

Opmeten van terreinpunten in 3D

Opmetingen

Topografisch opmeten van terrein en gebouwen

Wij voeren volgende topografische opmetingen uit:
• opmeting van terreinen
• opmeting van constructies (alle zichten en grondplan)
• opmeting van hoeveelheden
• opmeting van wegenis
• uitzetten van gebouwen, wegenis, parkings
• nivelleringsmetingen
• opmeten van verkavelingen

De opmeting van de terreinpunten geschiedt in 3D.
Ofwel wordt het terrein opgemeten in een lokaal assenstelsel, ofwel wordt de meting gekoppeld aan het Lambertcoördinatiestelstel dat in België gebruikt wordt.

De hoogtemeting gebeurt ten opzichte van het referentievlak van T.A.W. (Tweede algemene waterpassing), of ten opzichte van een lokaal referentievlak.

Opmetingsplan

Gedetailleerd digitaal opmetingsplan

Van de opmeting wordt een gedetailleerd opmetingsplan gemaakt waarbij aan de klant tevens een digitale versie kan bezorgd worden via e-mail of Cd-rom.

Het opmetingsplan van een onroerend goed wordt aan de notaris bezorgd om integraal deel uit te maken van de notariële akte.
Bij de bouw van een woning is het noodzakelijk om over een degelijk opmetingsplan van de bouwgrond te beschikken, teneinde het gebouw correct in het plan te plaatsen.

Bij de aankoop van een onroerend goed vraagt u best vooraf een landmeter om een opmetingsplan op te maken vooraleer de notariële akte te laten opstellen.
De landmeter onderzoekt tevens of op het perceel geen erfdienstbaarheden rusten.
Op deze wijze vermijdt u enerzijds dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

Proces-verbaal van afpaling

Vermijdt discussies met aanpalende eigenaars of koper/verkoper

Wanneer je een perceel grond of gebouw koopt of verkoopt, dan doe je er best aan vooraf het onroerend goed te laten opmeten waarbij de perceelsgrenzen eenduidig vastliggen. Zo vermijdt men naderhand oeverloze discussies met aanpalende eigenaars of de koper/verkoper.

Om de perceelsgrenzen vast te leggen doen wij voor u het nodige opzoekwerk: raadpleging van de atlas van de buurtwegen, notariële aktes, bestaande plannen, kadastrale plannen,..

Het proces-verbaal van afpaling dat wij opmaken wordt ondertekend door alle betrokken eigenaars en wordt geregistreerd in het hypotheekkantoor.
De grenspunten tussen de verschillende percelen worden gematerialiseerd door grenspalen.

Ons landmeetkantoor voert zowel minnelijke als gerechtelijke afpalingen uit.

Omgevingsvergunning: verkaveling

Bij het opdelen van een perceel in meerdere

Wanneer een perceel in twee of meer loten verdeeld wordt, dan dient de eigenaar een verkavelingsaanvraag in te dienen.

Ons landmeetkantoor meet het te verkavelen terrein op waarbij de terreingrenzen nauwkeurig vastgelegd worden.
Tevens wordt een nivellering van het perceel uitgevoerd.
Daarna wordt de opmeting in plan gebracht, en wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein opgesplitst in de verschillende percelen.

Wij stellen het volledige verkavelingsdossier op en dienen dit in bij het bestuur.

Na het bekomen van de omgevingsvergunning stellen wij de processen-verbaal op van de opmetingsplannen van de verschillende loten en materialiseren de grenspunten door middel van grenspalen.